Deep democracy als gespreksmethode voor raadsleden

Deep democracy als gespreksmethode voor raadsleden

Inspiratie

Deep democracy als middel tegen polarisatie

In een snel veranderende wereld waar sprake is van een hoge mate van individualisering en waar polarisatie elke dag het nieuws haalt, wordt het voeren van gesprekken op een goede wijze steeds belangrijker.

Nico Bulatoff

Deep democracy biedt perspectief

Inwoners hebben vaak het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd. Dat wat zij willen, waar zij tegenaan lopen, niet gehoord of gezien wordt. Er komt regelmatig een gevoel van buitengesloten te zijn. De gevaren van marginalisatie liggen op de loer. Gevolg hiervan is dat standpunten zich steeds vaker op de uiteinden van de discussie vastzetten. De eigen bubbel waarin velen verblijven, mede door de digitalisering van het dagelijks leven en de constante stroom en beschikbaarheid van ‘nieuws’ bevestigen snel dat wat ‘ik’ vind de waarheid is.

Deep democracy biedt hier perspectief. De achterliggende gedachte van deep democracy is dat alles en iedereen ertoe doet. Dat alles en iedereen volwaardig meetelt in de besluiten die genomen worden. Dat betekent niet eindeloos polderen tot er uiteindelijk niets overblijft. Dat onderhandelen tot een compromis is gevonden op termijn iets is waarin niemand zich uiteindelijk gelukkig bij voelt. Deep democracy draagt bij aan besluiten waarin de wijsheid van iedereen is meegenomen. Dit geldt voor zowel binnen de organisatie, de raadsleden, het college en de ambtenaren alsmede in het contact met buiten, met de inwoners van de gemeente en de (in)directe kiezers van de raadsleden.

Deep democracy geeft een stem aan de minderheid

In een klassieke democratie is de wil van 51% alles beheersend. De resterende 49% heeft verloren en wordt buitenspel gezet. Binnen Deep Democracy nemen we de wijsheid die in die 49% zit ook mee om de besluiten veel beter te maken. We gaan met elkaar in een gelijkwaardig dialoog en zoeken naar de beste oplossing. We nemen de beslissing die de meerderheid wil en nemen de minderheid mee door hun potentie, hun wijsheid, aan het besluit toe te voegen. Hierdoor neemt de polarisatie af, schuift de individualisering naar de achtergrond en krijgen gegevens en informatie weer de gedeelde waarde die we nodig hebben. Kortom: breder gedragen besluiten van een hogere, meer voldragen inhoud en kwaliteit.

Aan de slag met deep democracy

Als bestuurder is het hebben van de vaardigheden om een gesprek op diep democratische wijze te voeren een noodzakelijkheid geworden anno 2023. De alom gehoorde wens naar een nieuwe democratie, betere burger betrokkenheid, participatie vroeg in de besluitvorming, kortere lijnen tussen overheid en burger, een nieuwe bestuurscultuur, ze staan allemaal op de agenda. Het is mogelijk in een dag bewust te worden van deze vaardigheden en met wat oefening een begin te maken hoe ze toe te passen. Een eventuele (en aanbevolen) opfrisser doet de rest. De organisatiecultuur zal hierdoor vanzelf verbeteren, veiliger en meer open worden. Het gevoel gezien en gehoord te worden neemt op alle niveaus toe.

Deep Democracy biedt hier handvatten die door iedereen op alle niveaus succesvol zijn toe te passen. Van de burgemeester tot de meest junior ambtenaar. Van beleidsniveau tot in de uitvoering. Van commissies tot op de straathoek.

Wil jij de raadsleden in jouw gemeenteraad de kans geven om deep democracy toe te passen in hun werkzaamheden? We hebben een training ontwikkeld speciaal voor gemeenteraden. Ben je benieuwd of deze training iets voor jouw gemeenteraad is? Stuur ons een mail, dan kijken we met je mee.

Wij zijn trotse partner van


Wereldwijde SDG’s vertalen naar lokaal beleid

Inspiratie

116 gemeenten die werken aan SDG

Nederland telt inmiddels 116 gemeenten die de sustainable development goals (SDG’s) hebben omarmd en er komen regelmatig nieuwe gemeenten bij. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen, geïnitieerd door de Verenigde Naties, geven landen richting voor een betere en duurzamere wereld in 2030. De doelen zijn wereldwijd opgesteld, wat de vertaalslag naar lokaal uit te voeren beleid onmisbaar maakt. “Geen armoede” vraagt namelijk ander beleid in Zuid-Sudan dan in Nederland. En ook binnen Nederland kan hier verschillend beleid wenselijk zijn. Maar hoe maak je de vertaalslag van een groots doel naar praktisch lokaal beleid?

Nico Bulatoff

Ieder land zijn uitdaging

Als we op mondiaal niveau kijken is het duidelijk dat er grote verschillen zijn in hoe landen scoren op de verschillende doelen. Ook binnen een land kunnen verschillen zijn, waardoor het essentieel is dat er op gemeentelijk niveau een vertaalslag plaatsvindt naar de lokale situatie.

 

Deze vertaalslag is van belang omdat de doelen wereldwijd geformuleerd zijn en niet op de situatie in jouw gemeente. Door de grootse en abstracte SDG te herschrijven naar een lokale en concrete opgave ontstaat er direct meer energie om ermee aan de slag te gaan. “Geen armoede” voelt bijvoorbeeld als een enorme opgave, wellicht niet eens haalbaar, maar als die vertaald wordt naar “alle jongeren helpen aan een baan” is meteen duidelijk wat we willen bereiken en geeft het ideeën hoe dit te bereiken.

Inwoners betrekken

Wees niet bang om inwoners te betrekken bij de SDG’s. Hun kennis over hun straat, wijk of stad is waardevol in het vertalen van de doelen. Waar ambtenaren experts zijn in hun vakgebied, kunnen inwoners gezien worden als experts van hun leefgebied. Zij weten als geen ander wat er speelt.

Een bijkomend voordeel van het betrekken van bewoners is dat de SDG’s daarmee ook meer gaan leven voor hen. Hierdoor ontstaat een sneeuwbaleffect in de gemeente, waarbij bewoners elkaar erover vertellen en misschien zelfs met ideeën komen.

Belang van vertalen naar lokaal beleid

Kortgezegd is het vertalen van de SDG’s naar lokaal beleid essentieel in het succesvol werken aan de doelen. Door een doel klein en concreet te maken, ontstaat er ruimte voor ideeën om eraan te werken. Door inwoners in dit proces te betrekken, wordt het beleid nog passender voor de gemeente en blijven de SDG’s niet alleen iets wat binnen het gemeentehuis bekend is maar wat breed gedragen wordt in de gemeente zelf.

 

Wil je hier eens met een kopje koffie verder over praten? Mail ons dan gerust, dan plannen we een koffie afspraak in.

Wij zijn trotse partner van


Participatie begint in het gemeentehuis

Inspiratie

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een onmisbaar concept binnen gemeenten. In deze tijd waarin inwoners steeds mondiger zijn en duidelijk weten wat ze belangrijk vinden voor hun straat, wijk of stad, is het voor een gemeente ontzettend waardevol om bewoners te betrekken bij projecten. De basis voor participatie ligt echter niet bij het betrekken van inwoners maar bij het betrekken van collega’s.

Nico Bulatoff

Andere participatie geeft andere ideeën

Gemeenten zijn vaak grote organisaties waar veel mensen werkzaam zijn. Het is dan ook niet gek dat niet iedereen van alle lopende projecten alles afweet. Voor veel projecten volstaat het als alleen de directe betrokkenen echt goed op de hoogte zijn, maar voor andere is het juist waardevol als ook “onverwachte” collega’s weten wat er speelt.

Denk aan de sustainable development goals (SDG’s). Op het moment dat een gemeente besluit hieraan te werken, komt de verantwoordelijkheid hiervoor vaak te liggen bij duurzaamheidscollega’s of bij een werkgroep. De SDG’s zijn echter doelen die raakvlakken hebben met vrijwel alle afdelingen. Zonde dus om deze collega’s – met hun eigen expertise – hierbij te betrekken.

Door onverwachte collega’s te vertellen over de doelen of welk ander project dan ook, ontstaat er ruimte voor frisse, andere ideeën die je wellicht had gemist als je alleen met mensen van je eigen afdeling en expertise had gesproken. Juist de kruisbestuiving tussen verschillende afdelingen en expertise maakt een project of beleid nog rijker.

Vergroot de zichtbaarheid

Een bijkomend voordeel van het betrekken van collega’s bij jouw project is dat het project meer zichtbaarheid en bekendheid krijgt binnen het gemeentehuis. Mocht een collega dus iets interessants of relevants tegenkomen, dan kunnen ze je erop attenderen. Zo kunnen bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan die anders over het hoofd gezien zouden worden en wordt het project uiteindelijk alleen maar waardevoller.

 

Wil je hier eens met een kopje koffie verder over praten? Mail ons dan gerust, dan plannen we een koffie afspraak in.

Wij zijn trotse partner van