Team

Nico Bulatoff

035 – 656 48 48

nico@degelukkigegemeente.nl

Nico Bulatoff

035 – 656 48 48

nico@degelukkigegemeente.nl

Nico Bulatoff

035 – 656 48 48

nico@degelukkigegemeente.nl

Nico Bulatoff

035 – 656 48 48

nico@degelukkigegemeente.nl

Nico Bulatoff

035 – 656 48 48

nico@degelukkigegemeente.nl

Nico Bulatoff

035 – 656 48 48

nico@degelukkigegemeente.nl

Betekenisvolle participatie

Bestuurders, inwoners, ondernemers, corporaties, instellingen en kenniscentra werken gezamenlijk aan diverse opgaven. Belangen- en inwonersgroepen missen vaak nog de kennis en ervaring om constructief om te gaan met dergelijke complexe overlegstructuren.

Betekenisvolle participatie komt vooral tot stand als alle deelnemers op dezelfde golflengte met elkaar in gesprek zijn. Dan moeten ze wel dezelfde taal spreken en handelen vanuit vergelijkbare referentiekaders, normen en handelswijzen. Een knelpunt bij dit proces is naast de verschillen in woord- en taalgebruik, de professionaliteit aan de kant van de inwoners en organisaties die niet altijd gewend zijn aan een pluriforme overleg- en handelingssituatie.

Waar nodig helpt de Gelukkige Gemeente bij het kaderen van de verschillende rollen en het scherper krijgen van verwachtingen. Hierdoor wordt het proces verhelderd en geprofessionaliseerd. Daarin wordt een onafhankelijke positie ingenomen maar uitsluitend vanuit een door de gemeente verstrekte opdracht.

Trotse partner van SDG Nederland

De inzet van de Sustainable Development Goals (SDG’s) als sturings- en toetsingsinstrument biedt veel inspiratie, richting en saamhorigheid in het werk om de samenleving duurzamer te maken. De Gelukkige Gemeente heeft SDG 17 (Partnerschap om de doelen te bereiken) als haar missie-SDG bij het ontwerpen van praktische en integrale lokale samenwerkingen.

Onze bijdrage in de nieuwe SDG leefwereld is om alle belanghebbenden snel en effectief te verbinden om zo tot duurzame, effectieve en breed gedragen oplossingen te komen.

Lees meer

Ook werken aan een Gelukkige Gemeente?

Jouw gemeente wil SDG’s een rol geven bij projecten die voortkomen uit de omgevingsvisie.

Na de inspiratie en co-creatie is nu de realisatie aan zet. Zien de inwoners de ontwikkeling als een kans of een bedreiging.

De Gelukkige Gemeente zet zich in als participatieregisseur van het integrale proces, van de ontwerpfase samen uitgevoerd met de betrokken inwoners tot het ondersteunen bij het co-creatie proces met de professionele stakeholders.

Visie

De samenleving is volop in transitie in alle domeinen, met een opeenstapeling van veranderingen tot gevolg. Hoe schep je helderheid in deze verwarrende en elkaar beïnvloedende krachten? En hoe ga je daarbij om met complexe opgaven? De Gelukkige Gemeente helpt bij het duidelijk krijgen van de werkelijke opgave en het vinden van oplossingen.

Bestuur en inwoners gaan nauwer met elkaar bouwen aan een nieuwe samenleving. De omgevingsvisies zijn geschreven. Nu komt het erop aan deze te vertalen naar plannen van aanpak en de realisering ervan. Het merendeel van de betrokken partijen wil op een betekenisvolle wijze deel van het proces zijn.

Verandering roept vaak terughoudendheid, twijfel en soms regelrechte weerstand op.

Het waarderend onderzoeken naar waar de specifieke weerstand ligt geeft inzicht en vormt de sleutel tot meer wederzijds begrip. Gezamenlijk ontwerpen we met alle partijen een betekenisvolle participatie voor een soepel verlopend proces en een succesvolle realisatie.

Lees meer

Missie

De missie van de Gelukkige Gemeente is stakeholders een strategische positie te geven bij de ontwikkeling en de uitvoering van de omgevingsvisie. De Gelukkige Gemeente is een metafoor voor alle gemeenten die met hart en hoofd bezig zijn met inwoners, ondernemers en organisaties om tot kennisdeling en -vermeerdering te komen waardoor de uitvoering van het beleid effectiever en impactvoller wordt.

De Gelukkige Gemeente geeft de stakeholders een strategische rol bij de ontwikkeling en uitvoering van de omgevingsvisie. Dit gebeurt door een dynamisch en ondernemend platform te bieden voor alle stakeholders in dit proces van verandering en vernieuwing. In dit proces staat het leren van en met elkaar centraal. De Gelukkige Gemeente reikt suggesties en ideeën aan, helpt inzichten toegankelijk te maken voor bredere groepen, ondersteunt met het beschikbaar maken van kennis en ontlast waar wenselijk bij de uitvoering van participatie trajecten.

Het integreren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in strategie, aanpak en processen ziet de Gelukkige Gemeente als een zeer werkbaar handvat om doelen scherp te definiëren en na uitvoering breed gedragen toetsingscriteria te integreren.

Contact ons

Ook werken aan eenGelukkige gemeente?

Neem contact op